Public Self-study

Tóm tắt

PS là khóa học self-paced gồm 4 phần, mỗi phần kéo dài từ 1 – 1.5 tuần học. Học viên truy cập vào hệ thống LMS để xem video, đọc tài liệu, làm các bài trắc nghiệm và các bài tập lớn. Trong quá trình, học viên có thể kết nối với các mentor để trao đổi. Cuối khóa học sẽ có thi vấn đáp online.

Hình thức

PHẦN I: Mô hình Văn hóa của Tổ chức theo Edgar Schein

 • Chương 1: Thế nào là Văn hóa của Tổ chức
 • Chương 2: Tổ chức nào cũng nằm trong một nền văn hóa
 • Chương 3: Lãnh đạo hình thành Văn hóa
 • Chương 4: Thay đổi không phải dễ

Phần II: Hanoi Buffalo – Văn hóa FPT

 • Chương 5: “Bọn” FPT – “Đầy đủ về vật chất, phong phú về tinh thần”
 • Chương 6: Từ Hỗn mang tới Hoàng kim hay “Hỗn mang mới” – các giai đoạn hình thành văn hóa FPT
 • Chương 7: “Người FPT chúng ta làm ít ăn nhiều lại hay nói phét” – văn hóa xuất phát từ những nhu cầu cụ thể của tổ chức
 • Chương 8: “Muốn nên sự nghiệp lớn, ta phải năng la cà” – lãnh đạo FPT đã “áp đặt” văn hóa thế nào?

Phần III: Văn hóa và Tiến hóa tại FPT

 • Chương 9: Trâu Hà Nội không chịu đứng yên – Tính chất động của Văn hóa FPT
 • Chương 10: Trâu mẹ đẻ trâu con – Tiểu văn hóa các đơn vị thành viên của FPT
 • Chương 11: Chuyển giao thế hệ – Chuyển giao văn hóa tại FPT

Phần IV: Vĩ thanh

 • Chương 12: Tương lai của FPT
 • Chương 13: Tổng quan về Văn hóa Doanh nghiệp tại Việt Nam
 • Bài tập cuối khóa và thi vấn đáp

Liên hệ: chị Bích Vân (VanNTB@funix.edu.vn)

%d bloggers like this: