Tài nguyên

Cùng với sách và các bài giảng, UFC có kho tư liệu trực tuyến, hỗ trợ người đọc tra cứu và tìm hiểu về văn hóa FPT. Các nguồn tư liệu tham khảo:

Timelines

Là biên niên quá trình hình thành và phát triển của FPT và một số đơn vị thành viên, thể hiện trên timeline – dòng thời gian. Các sự kiện có thể nhìn tổng quan theo từng giai đoạn đồng thời tra cứu được chi tiết từng sự kiện.

Wiki UFC

Trang thông tin được xây dựng theo format wiki, cung cấp các thông tin về sự kiện, nhân vật… tại FPT, gắn liền với các giá trị văn hóa. Người đọc tra cứu và có thể tham gia đóng góp nội dung lên trang để xây dựng kho tư liệu phong phú về nhân vật, con người tại FPT.

Media

Tập hợp các bức ảnh, video về dấu ấn văn hóa FPT trong quá trình hình thành và phát triển.

%d bloggers like this: