Management Training

Tóm tắt

MT là khóa học gồm 3 phần, mỗi phần kéo dài một buổi sáng hoặc chiều (4 tiết). MT có hình thức giống như một môn chuyên đề trong khóa học MBA, có thể dạy ở các trường đào tạo MBA hoặc dạy ở các công ty theo nhu cầu riêng.

Hình thức

Buổi 1:

 • Giới thiệu môn học
 • Topic 1: Định nghĩa VHDN và mô hình 3 cấp độ
 • Thảo luận nhóm
 • Topic 2: Ảnh hưởng của Văn hóa dân tộc
 • Các ví dụ ảnh hưởng của VH dân tộc
 • Quiz (optional)

Buổi 2:

 • Topic 3: Các giai đoạn phát triển. Thích nghi và gắn kết
 • Topic 4: Lãnh đạo truyền bá văn hóa
 • Minh họa về cách thức truyền bá VH của lãnh đạo
 • Thảo luận nhóm
 • Quiz (optional)

Buổi 3:

 • Topic 5: Tiến hóa khi doanh nghiệp phát triển. Các tiểu VH. Chuyển giao lãnh đạo
 • Minh họa thực tế tiến hóa văn hóa
 • Vấn đề chuyển giao thế hệ lãnh đạo
 • Thảo luận nhóm
 • Tổng kết

Liên hệ: chị Bích Vân (VanNTB@funix.edu.vn)

%d bloggers like this: